Razredni pouk

O programu 

Ime programa:

RAZREDNI POUK

Vrsta programa:

Univerzitetni študijski program (UN), 1. stopnja

Trajanje študija:

4 leta

Število kreditnih točk (ECTS):

240

Način študija: redni
Kraj izvajanja študija: Koper

Strokovni naslov diplomanta:

profesor/profesorica razrednega pouka (UN)

(okrajšava: prof. raz. pouka (UN))

 

 

Cilji programa

Temeljni cilji programa so usmerjeni v razvijanje profesionalne pripravljenosti učitelja/-ice kot drugega učitelja/-ice za učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1. razredu v osnovni šoli. Poudarek izobraževanja učitelja/-ice je na sodobnih izhodiščih o pojmovanju pedagoških poklicev, za katere kandidati pridobijo tako akademsko izobrazbo kot poklicno kvalifikacijo. V visokošolskem študiju so tako poudarjene kompetence za opravljanje pedagoških poklicev v sodobni družbi, in sicer obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja. Cilj le-tega je preizkušanje novih teoretičnih izhodišč tako pedagoško-psihološkega kot predmetnega področja v avtentičnem učnem okolju. Pri tem so poudarjeni splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim študijem, kot poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in do družbe nasploh ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in discipline, na katerem bodo strokovno delovali (vzgajali, poučevali, svetovali ipd.). 

 

Splošne kompetence diplomanta

Komunikacija in odnosi

Učitelj

 • učinkovito komunicira z učenci, razvija pozitivno skupinsko ozračje ter dobre odnose z učenci in med njimi samimi,
 • izkazuje pri učencih razvija sporazumevalno zmožnost v slovenskem jeziku,
 • pri učencih razvija socialne veščine, razume in obvlada osnovne postopke in načela svetovalnega pogovora in dela z učenci,
 • oblikuje varno in spodbudno učno okolje, v katerem se učenci počutijo sprejete, in se ceni različnost in spodbuja samostojnost in odgovornost,
 • (so)oblikuje jasna pravila za disciplino in vedenje v razredu,
 • uporablja ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti,
 • izkazuje pozitiven odnos do učencev, ob razumevanju in spoštovanju do njihovega socialnega, kulturnega, jezikovnega in kulturnega porekla,
 • se zaveda etičnih okvirov svojega delovanja in jih upošteva.

Učinkovito poučevanje

Učitelj

 • obvlada temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa,
 • pri konkretizaciji kurikula ustrezno povezuje in usklajuje cilje, vsebine, učne metode in pristope ob upoštevanju sodobnih kurikularno-didaktičnih spoznanj,
 • pri načrtovanju in izvajanju pouka upošteva razvojne značilnosti učencev ter zakonitosti in dejavnike uspešnega učenja,
 • pouk prilagaja individualnim posebnostim učencev v predznanju, interesih, stilih in zmožnostih za učenje,
 • vzpostavlja močno učno okolje s tem, da uporablja širok repertoar učnih metod in strategij, ki spodbujajo miselno aktivnost učencev,
 • smotrno kombinira individualni, skupinski in frontalni pouk,
 • uporablja učinkovite načine za spodbujanje motivacije in razvijanje strategij samostojnega učenja pri učencih (učenje učenja),
 • v pouk ustrezno vključuje informacijsko komunikacijsko tehnologijo in pri učencih razvija informacijsko pismenost,
 • prepoznava učence s posebnimi potrebami, prilagaja delo njihovim posebnostim in pri tem sodeluje z drugimi učitelji in strokovnjaki,
 • obvlada in smotrno uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja in dosežkov in spremljanja napredka učence, tako na področju znanja kot strategij učenja in socialnih veščin,
 • daje konstruktivno povratno informacijo in primerno sporoča učne rezultate.

 

Predmetnospecifične kompetence diplomanta:

 • poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev ter  prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje otroka,
 • uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami,
 • prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev,
 • poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na področju slovenščine, matematike, naravoslovja, tehnike, družboslovja, športne vzgoje, likovne vzgoje, glasbene vzgoje,
 • razumevanje in uporaba strokovnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev v prvih dveh triletjih osnovne šole,
 • estetska občutljivost in usposobljenost za aktivno in ustvarjalno delo na umetniških področjih,
 • poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih osnovne šole  na področju slovenščine, matematike, naravoslovja, tehnike, družboslovja, športne vzgoje, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, (tujega jezika) in zmožnost medpredmetnega povezovanja,
 • razumevanje in uporaba specialno didaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev v prvih dveh triletjih osnovne šole,
 • zmožnosti uporabe širokega spektra strategij poučevanja in učenja glede na potrebe učencev,
 • pedagoško vodenje posameznika, oddelka in/ali skupine,
 • sodelovanje v razširjenih  programih osnovne šole (npr. podaljšano bivanje, krožki, mreže šol, mednarodno sodelovanje…),
 • ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov ter učinkovito razreševanje disciplinskih problemov.

 

Predmetnik

V 1. letniku študent opravi 12 predmetov: 11 obveznih predmetov (54 KT) in 1 izbirni predmet (6 KT), ki ga izbira med zunanjimi izbirnimi predmeti. Obvezno opravi tudi praktično obliko usposabljanja – pedagoško prakso (2 KT), ki vključuje vsebine temeljnih pedagoških predmetov – Razvojna psihologija in Didaktika. 

V 2. letniku študent opravi 11 predmetov: 9 obveznih predmetov (48 KT), 1 notranji izbirni (6 KT), 1 zunanji izbirni predmet (6 KT), le-tega izbira med zunanjimi izbirnimi predmeti.  Obvezno opravi tudi praktično obliko usposabljanja – pedagoško prakso (2 KT), ki vključuje vsebine temeljnega pedagoškega predmeta Pedagoška psihologija. 

V 3. letniku študent opravi 12 obveznih predmetov. Obvezno opravi tudi praktično obliko usposabljanja – pedagoško prakso, ki vključuje vsebine in cilje specialnih didaktik  (6 KT). 

V 4. letniku študent opravi 11 predmetov: 9 obveznih predmetov (39 KT), 2 notranje izbirna predmeta (6 KT + 3 KT).  Obvezno opravi praktično obliko usposabljanja – pedagoško prakso (6 KT), ki vključuje vsebine in cilje specialnih didaktik. Pripravi in zagovarja tudi diplomsko delo (6 KT).

Izbirni predmeti

Študent lahko izbira med notranje in zunanje izbirnimi predmeti: 

Notranje izbirni predmeti so predmeti, ki jih študent izbira znotraj študijskega programa Zunanje izbirne predmete lahko študent izbira v okviru stroke in izven stroke, v drugih študijskih programih UP PEF oz. v študijskih programih slovenskih in tujih visokošolskih zavodov. Zunanje izbirne predmete znotraj stroke izbira v sodelovanju s predstojnikom študijskega programa, predmete izven stroke pa po lastnem izboru. 

Študent se lahko odloči, da v okviru zunanje izbirnosti izbere predmete iz nabora notranje izbirnih predmetov. 

Predmetnik 1. letnika  

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV LV N TV

 

Obvezni predmeti (11 predmetov, 54 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Osnove pedagogike

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

6

45

-

30

-

-

-

75

2.**

Razvojna psihologija s prakso

izr. prof. dr. Tina Kavčič

7

45

30

-

15

15

-

105

3.**

Didaktika s prakso

prof. dr. Majda Cencič

7

30

15

-

30

15

-

90

4.

Izobraževalna tehnologija

prof. dr. Andreja I. Starčič

3

15

-

-

30

-

-

45

5.

Slovenski jezik 1

izr. prof. dr. Sonja Starc

6

45

15

-

15

-

-

75

6.

Slovenski jezik 2

izr. prof. dr. Sonja Starc

3

30

15

-

-

-

-

45

7.

Uvod v književnost

doc. dr. Barbara Zorman

4

30

30

-

-

-

-

60

8.

Elementarna aritmetika in analiza

izr. prof. dr. Darjo Felda

6

30

-

45

-

-

-

75

9.

Družboslovje 1

izr. prof. dr. Stanko Pelc

3

15

30

-

-

-

-

45

10.

Družboslovje 2

izr. prof. dr. Stanko Pelc,

doc. dr. Darja Kerec

6

30

15

15

-

-

15

75

11.

Glasbena kultura

doc. dr. Ivan Lešnik

3

15

15

-

15

-

-

45

 

Izbirni predmet: (1 predmet 6 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Zunanji izbirni predmet: - tuj jezik

nosilec

6

 

 

 

 

 

-

 

 

Skupaj

 

60

330

165

90

105

30

15

735

* Izračun je narejen brez seštevka KU, ki pripada izbirnemu predmetu.

** Predmeta Razvojna psihologija in Didaktika vključujeta tudi praktično obliko izobraževanja v skupnem obsegu 2 KT (vsak predmet po 1 KT). 

Predmetnik 2. letnika  

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV LV N TV

 

Obvezni predmeti (9 predmetov, 48 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.***

Pedagoška psihologija s prakso

doc. dr. Petra Dolenc

8

45

15

15

15

15

-

105

2.

Jezik v družbi

izr. prof. dr. Sonja Starc

4

30

30

-

-

-

-

60

3.

Mladinska književnost

prof. dr. Igor Saksida

6

45

30

-

-

-

-

75

4.

Geometrija in obdelava podatkov

izr. prof. dr. Darjo Felda

6

30

-

45

-

-

-

75

5.

Vokalno-instrumentalni pouk

doc. dr. Ivan Lešnik

3

15

-

-

30

-

-

45

6.

Antropološka kineziologija

prof. dr. Rado Pišot

6

30

15

-

30

-

-

75

7.

Naravoslovje 1

doc. dr. Janja Plazar

3

30

-

-

15

-

-

45

8

Naravoslovje 2

izr. prof. dr. Nives Kovač,

doc. dr. Tomaž Kranjc

8

50

10

-

30

-

15

105

9.

Pismenost

izr. prof. dr. Vida M. Udovič

4

30

-

15

15

-

-

60

 

Izbirna predmeta (2 predmeta, 12 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.**

Notranji izbirni predmet

nosilec

6

 

 

 

 

 

 

 

11.

Zunanji izbirni predmet

nosilec

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

60

300

90

105

120

15

15

645

* * Izračun je narejen brez seštevka KU, ki pripada izbirnemu predmetu.

** Študent izbere notranji izbirni predmet iz tabele 8.

*** Predmet Pedagoška psihologija vključuje tudi praktično obliko izobraževanja v skupnem obsegu 2 KT. 

Predmetnik 3. letnika  

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV LV N

 

Obvezni predmeti (12 predmetov, 54 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Strokovna besedila

izr. prof. dr. Sonja Starc

3

15

-

15

15

-

45

2.

Didaktika slovenščine 1

izr. prof. dr. Vida M. Udovič

6

30

15

 

30

-

75

3.

Didaktika slovenščine 2

izr. prof. dr. Vida M. Udovič

6

30

15

15

15

-

75

4.

Didaktika matematike 1

prof. dr. Mara Cotič

6

30

15

15

15

-

75

5.

Didaktika matematike 2

prof. dr. Mara Cotič

3

15

-

15

15

-

45

6.

Didaktika naravoslovja 1

prof. dr. Samo Fošnarič

6

30

15

15

15

-

75

7.

Didaktika naravoslovja 2

prof. dr. Samo Fošnarič

3

15

-

-

30

-

45

8

Didaktika družboslovja 1

izr. prof. dr. Stanko Pelc

6

30

15

15

15

-

75

9.

Didaktika družboslovja 2

izr. prof. dr. Stanko Pelc

3

15

-

-

30

-

45

10

Didaktika glasbe 1

doc. dr. Ivan Lešnik

3

15

15

-

15

-

45

11.

Didaktika glasbe 2

doc. dr. Ivan Lešnik

3

15

15

-

15

-

45

12.

Teorija likovnosti

doc. mag. Tilen Žbona

6

15

30

30

-

-

75

 

Praksa (3 tedne, 6 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pedagoška praksa 1

nosilci specialnih didaktik

6

-

-

-

15

-

15

 

Skupaj

 

60

270

120

120

225

-

735

 

Predmetnik 4. letnika  

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV LV N TV

 

Obvezni predmeti (9 predmetov, 46 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kvantitativno pedagoško raziskovanje

prof. dr. Boris Kožuh

6

30

15

-

30

-

-

75

2.

Didaktika tehnike in tehnologije

izr. prof. dr. Darjo Zuljan

6

30

15

-

30

-

-

75

3.

Didaktika slovenščine 3

izr. prof. dr. Vida M. Udovič

3

15

-

-

30

-

-

45

4.

Didaktika matematike 3

prof. dr. Mara Cotič

3

15

-

-

30

-

-

45

5.

Didaktika športne vzgoje 1

prof. dr. Rado Pišot

6

30

15

 

30

-

-

75

6.

Didaktika športne vzgoje 2

prof. dr. Rado Pišot

3

15

-

-

30

-

-

45

7.

Likovna didaktika 1

izr. prof. dr. Matjaž Duh

6

30

15

15

15

-

-

75

8

Likovna didaktika 2

izr. prof. dr. Matjaž Duh

3

15

-

-

30

-

-

45

9.

Didaktika glasbe 3

doc. dr. Ivan Lešnik

3

15

-

-

30

-

-

45

 

Izbirna predmeta (2 predmeta, 9 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Notranje izbirni predmet

nosilec

6

 

 

 

 

-

-

 

11.

Notranje izbirni predmet

nosilec

3

 

 

 

 

-

-

 

 

Praksa (3 tedne, 6 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pedagoška praksa 2

nosilci specialnih didaktik

6

-

-

-

15

-

-

15

 

Zaključno delo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Diplomsko delo

 

6

-

-

-

 

-

15

15

 

Skupaj

 

60

195

60

30

255

-

15

555

 

Izbirni predmeti študijskega programa – notranji izbirni 

Notranje izbirni pedagoško-psihološki predmeti*

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV LV N

1.

Psihologija osebnosti

izr. prof. dr. Tina Kavčič

6

30

15

-

30

-

75

2.

Vzgoja za medije in medosebno sporočanje

doc. dr. Urban Vehovar

6

30

15

15

15

-

75

3.

Sociologija družine

doc. dr. Urban Vehovar

6

30

15

-

30

-

75

4.

Socialne veščine pri delu z otroki in s starši

dr. Beno Arnejčič

6

30

15

-

30

-

75

5.

Komunikacija

doc. dr. Petra Dolenc

6

30

15

-

30

-

75

6.

Vodenje razreda

prof. dr. Jurka L. Vodopivec

6

30

15

-

30

-

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* študent izbira izmed navedenih predmetov v drugem letniku

 

Notranje izbirni predmeti jezikovno-kulturnega področja*

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV LV N

1.a.

Retorika in argumentacija

prof. dr. Igor Ž. Žagar

6

30

15

-

30

-

75

1.b.

Govorni nastopi

doc. Jelena S. Cvetko

3

15

-

-

30

-

45

2.a.

Igra

izr. prof. dr. Marjanca P. Kuščer, izr. prof. dr. Vida M. Udovič, prof. dr. Rado Pišot

6

30

15

-

30

-

75

2.b.

Medkulturnost v vzgoji in izobraževanju

doc. dr. Barbara Zorman

3

15

-

-

30

-

45

3.a.

Pevski zbor

doc. dr. Ivan Lešnik

6

15

-

-

60

-

75

3.b.

Osnove zborovodstva

doc. dr. Ivan Lešnik

3

15

-

-

30

-

45

4.a.

Zgodnje poučevanje italijanskega jezika

doc. dr. Anja Zorman

6

30

15

-

30

-

75

4.b.

Fonetika in fonologija italijanskega jezika

doc. dr. Anja Zorman

3

15

-

-

30

-

45

5.a.

Likovno izražanje in tehnike

doc. mag. Tilen Žbona

6

30

15

-

30

-

75

5.b.

Učna sredstva pri likovni vzgoji

doc. dr. Beatriz G. T. Čerkez

3

15

-

-

30

-

45

6.a.

Zgodnje poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

izr. prof. dr. Vida M. Udovič

6

30

15

-

30

-

75

6.b.

Izpod peresa v objavo: tekstologija, uredniška in izdajateljska teorija ter praksa

doc. dr. Jonatan Vinkler

3

15

-

-

30

-

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Študent izbere v 8. semestru predmeta z isto zaporedno številko in z oznakama a in b.

 

Notranje izbirni predmeti matematičnega, naravoslovnega in športnega področja*

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV LV N

1.a.

Matematična delavnica 1

prof. dr. Mara Cotič

6

30

15

-

30

-

75

1.b.

Matematična delavnica 2

prof. dr. Mara Cotič

3

15

-

-

30

-

45

2.a.

Naravoslovne zbirke

izr. prof dr. Nives Kovač

6

30

15

-

30

-

75

2.b.

Raznolikost in lepota narave

izr. prof. dr. Nives Kovač

3

15

-

-

30

-

45

3a.

Človek in naravno okolje

izr. prof. dr. Stanko Pelc

6

30

15

-

30

-

75

3b.

Človek v medkulturnem prostoru

izr. prof. dr. Stanko Pelc

3

15

-

-

30

-

45

4a.

Šport - zimske in letne aktivnosti 1

prof. dr. Rado Pišot

6

30

15

-

30

-

75

4b.

Šport - zimske in letne aktivnosti 2

prof. dr. Rado Pišot

3

15

-

-

30

-

45

5a. Učenje s poskusi doc. dr. Tomaž Kranjc 3 15 - - 30 - 45
5b. Zvok in barve doc. dr. Tomaž Kranjc 6 60 - - 30 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Študent izbere v 8. semestru predmeta z isto zaporedno številko in z oznakama a in b. 

Legenda:

KU = kontaktne ure (P – predavanja, SV = seminarske vaje, SE = seminarji, LV = laboratorijske vaje,  TV = terenske vaje, N = nastopi, pedagoška praksa, M = mentorstvo zaključnega dela) 

Izbirni predmeti s področja športa in rekreacije*

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV TV N

1.

Gibalne/športne aktivnosti v vodi, na njej in ob njej

prof. dr. Rado Pišot

3

9

-

-

51

-

60

2.

Športne aktivnosti na snegu

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

3.

Taborjenje, taborniške veščine in adrenalinski športi

prof. dr. Rado Pišot

3

9

-

-

51

-

60

4.

Šport za sprostitev - aerobika

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

5.

Šport za sprostitev - plavanje

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

6.

Tečaj tenisa

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

7.

Tečaj badmintona

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

8.

Tečaj standardnih in latinskoameriških plesov

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

9.

Tečaj veslanja

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

10.

Tečaj jadranja

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

11.

Tečaj jadranja na deski

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

12.

Tečaj alpskega smučanja

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

13.

Tečaj deskanja na snegu

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

14.

Šport za tekmovanje - univerzitetna liga - košarka

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

15.

Šport za tekmovanje - univerzitetna liga - odbojka

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

16.

Šport za tekmovanje - univerzitetna liga - futsal

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

17.

Šport za zabavo - košarka

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

18.

Šport za zabavo - odbojka

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

19.

Šport za zabavo - futsal

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

20.

Šport za zabavo - badminton

Bojan Šturm, pred.

3

9

-

-

51

-

60

*študent izbere dva izmed navedenih predmetov v prvem, drugem in/ali tretjem letniku

 

Izbirni predmeti s področja tujih jezikov*

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE SV TV N

1.

Jezikovne zmožnosti v angleščini

doc. dr. Silva Bratož 6 - 45 30 - - 75

2.

Ustno in pisno sporočanje v angleščini

doc. dr. Silva Bratož 6 - 45 30 - - 75
        P SE VAJE  
3. Družbene razsežnosti angleškega jezika izr. prof. dr. Alenka Kocbek 3 15 15 15 45
4. Otroška in mladinska književnost v angleščini izr. prof. dr. Alenka Kocbek 6 30 15 30 75
5. Moderni italijanski jezik 1 Metka Malčič, lektor 6 - 30 60 90
6. Moderni italijanski jezik 2 Metka Malčič, lektor 6 - 30 60 90
7. Slovnica italijanskega jezika - oblikoslovje in skladnja doc. dr. Anja Zorman 6 30 15 30 75
8. Ustno in pisno sporočanje (italijanščina) doc. dr. Luciano Monica 3 15 15 - 30
9. Italijanska književnost - Sodobna književnost in književnost ob meji doc. dr. Nives Zudić A. 6 30 15 30 75

 

Izbirni predmeti

Št. Predmeti Nosilec KT Oblike izvedbe KU ∑ KU*
P SE V

1.

Osnove gledališke pedagogike

doc. Jelena Sitar Cvetko 6 30 15 30 75

2.

Osnovne metode dela s slepimi in slabovidnimi učenci

doc. dr. Aksinja Kermauner 6 30 45 - 75
3. Razredništvo in vodenje razreda prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec 6 30 15 30 75
4. Filmska vzgoja doc. dr. Barbara Zorman 6 30 15 30 75
5. Naravoslovne vsebine iz našega vsakdana izr. prof. dr. Nives Kovač 6 30 15 30 LV 75

 

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V 1. letnik univerzitetnega študijskega  programa prve stopnje Razredni pouk se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit enega od maturitetnih predmetov (filozofija, geografija, glasba, likovna teorija, psihologija, sociologija, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče, umetnostna zgodovina, zgodovina), izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu: 70 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk. 

Kandidati iz točke b) pa bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi: 40 % točk,
 • uspeh pri izbranem maturitetnem predmetu: 30 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk.  

 

Pogoji za napredovanje po programu  in dokončanje študija 

Študent mora za prehod v 2. letnik študijskega programa prve stopnje Razredni pouk doseči 54 KT (90 % KT) od 60 KT prvega letnika študijskega programa. V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi na Komisijo za študentske zadeve, se vpis v 2. letnik dopušča tudi z 48 doseženimi KT. Manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do vpisa v 3. letnik.  

Pogoj za vpis v 3. letnik je poleg opravljenih vseh obveznosti prvega letnika še doseženih 54 KT od 60 KT drugega letnika študijskega programa. V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi na Komisijo za študentske zadeve UP PEF, se vpis v 3. letnik dopušča tudi z 48 doseženimi KT iz drugega letnika. Manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do vpisa v 4. letnik. 

Pogoj za vpis v 4. letnik je poleg opravljenih vseh obveznosti prvega in drugega letnika še doseženih 54 KT od 60 KT tretjega letnika študijskega programa. V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi na Komisijo za študentske zadeve UP PEF, se vpis v 4. letnik dopušča tudi z 48 doseženimi KT iz tretjega letnika. Manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do zagovora diplomskega dela. 

Z vpisom v 4. letnik lahko študent prijavi temo diplomskega dela oziroma poda prošnjo za odobritev teme diplomskega dela. 

Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj polovico, tj. 30 KT vpisanega letnika. Komisija za študentske zadeve lahko omogoči ponavljanje tudi študentu, ki je iz upravičenih razlogov zbral manj od predpisanega števila KT. 

Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom določene obveznosti in tudi opravi ter zagovarja diplomsko delo. 

 

Priznavanje obveznosti

Prizna se lahko za največ 18 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Študent lahko prehaja iz študijskega programa, v katerega je vpisan (v nadaljevanju prvi študijski program), v nekega drugega (v nadaljevanju drugi študijski program) pod pogoji, določenimi s tem študijskim programom (če izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik drugega programa in če so za to razpisana vpisna mesta) in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja v prvem študijskem programu in nadaljevanje študija v drugem študijskem programu.

Prvi študijski program so lahko tudi vsi študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko priznavajo v drugem študijskem programu.


Prehodi so možni med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.


Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.


Pri prehodu se lahko priznavajo:

 1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Senat UP PEF.


V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi in internimi akti Univerze na Primorskem se lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.

Ob omejitvi vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi vpisa v 1. letnik drugega študijskega programa.

 

Zaposljivost diplomanta 

Za poučevanje od 1. do 5. razreda osnovne šole je ustrezna izobrazba zaključen magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk.

 

 

icon open book

Novice

11. jan. | Novice

Dobrodelna akcija: Alzheimerjev zemljevid srčnosti

Novo leto, nove dobrodelne akcije. In prva letošnja dobrodelna akcija, čudovita dobrodelna akcija Alenke Veber Alzheimerjev zemljevid srčnosti, ki je zasnovana po zgledu podobnih dobrodelnih akcij iz tujine, in katero sem razširila na vso Slovenijo, je že tu. Gre za akcijo pisanja razglednic srčnosti, ki lahko s svojimi motivi obudijo spomine in prebudijo zgodbo osebam z demenco.

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

11. jan. | Novice

XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more