Poslanstvo in vizija

Vizija Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo uspešno razvijala pedagoško, raziskovalno in umetniško delo, ki bo temeljilo na vseživljenjskem učenju ter upoštevalo tehnološke in družbene spremembe. Usposabljala bo kvaliteten kader in z inovativnim raziskovalnim delom razvijala področje vzgoje in izobraževanja ter umetniškega udejstvovanja. Spodbujala bo ozaveščenost javnosti o izzivih in vlogi izobraževanja v današnjem nenehno spreminjajočem se okolju ter o pomenu vseživljenjskega učenja. Pri uresničevanju svoje vizije bo stremela k oblikovanju fakultetne skupnosti, ki bo temeljila na sodelovanju študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih delavcev.

 Poslanstvo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete 

Poslanstvo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je izvajanje kakovostne vzgoje in izobraževanja ter nadaljnjega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja pedagoških delavcev in umetnikov. Fakulteta pomembno prispeva k razvoju pedagoškega področja in znanstveno-raziskovalnih ter umetniških disciplin v nacionalnem in mednarodnem okolju ter združuje teorije, prakse in razvojne politike področij, na katerih deluje, obenem pa skrbi za nadaljnje izobraževanje in sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, visokošolskimi in drugimi zavodi ter kulturno-umetniškimi ustanovami.  

Vrednote Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete

Vrednote Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, svoboda in avtonomija, odgovornost, odprtost, odličnost in kakovost ter spoštovanje različnosti, izhajajo iz ustavno zagotovljene avtonomije in Deklaracije o človekovih pravicah, ki opredeljuje tako odnos fakultete do lokalnega in nacionalnega ter mednarodnega okolja nasploh kot njeno notranjo organiziranost in svobodno znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in umetniško delovanje njene celotne akademske skupnosti: študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev ter strokovnih delavcev. Te vrednote so v sozvočju z univerzalno veljavnimi premisami, ki opredeljujejo delovanje visokošolskih institucij v svetu nasploh, upoštevajo pa tudi vse posebnosti slovenskega nacionalnega prostora.

  • Svoboda in avtonomija: Fakulteta je okolje, v katerem se neodvisno od kapitala, politike, države in religije udejanjajo najvišji dosežki človekove ustvarjalnosti, raziskovanje, izražanje misli in spoznanj. Fakulteta je svojevrsten primer akademskega okolja, ki mora stremeti k udejanjanju ne le akademske, ampak tudi druge svobode, temeljnih pravic in svoboščin – svobode mišljenja, človeškega dostojanstva, ustvarjanja in dela.
  • Odgovornost: Fakulteta je zavezana polni odgovornosti v celotnem spektru svojega delovanja: odgovornost do etičnega raziskovanja, kakovostnega izobraževanja in svobodnega umetniškega izražanja. 
  • Odprtost: Fakulteta je v vsej svoji delujoči razsežnosti polno odprta v nacionalni in mednarodni akademski ter širši družbeni prostor na področju znanstveno-raziskovalnega, izobraževalnega in umetniškega dela.  
  • Odličnost in kakovost: Fakulteta stremi k odličnosti in kakovosti, v sodelovanju z vsemi člani akademske skupnosti, na podlagi etičnih, znanstveno-raziskovalnih in umetniških presoj. 
  • Spoštovanje različnosti: Fakulteta spodbuja različnost tako znotraj kot zunaj akademskega okolja, ki dejavnosti fakultete odpira in plemeniti. 


Poslanstvo, Vizija in Vrednote UP PEF so bile sprejete na 12. redni seji Senata UP PEF, ki je potekala 12. januarja 2021.
 

icon open book

Novice

31. maj. | Novice

Erazmus+ na temo Youth Courage

Naša fakulteta sodeluje v projektu Erazmus+ na temo Youth Courage.

31. maj. | Novice

Podeljena priznanja prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2022

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na slavnostni akademiji, ki je potekala v Prešernovi dvorani SAZU v torek, 30. maja 2023, podelila priznanja Prometej znanosti za leto 2022, med nagrajenci tudi Univerza na Primorskem - UP Pedagoška fakulteta (UP PEF) skupaj z Radiom Koper in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Komunikator znanosti za leto 2022 je postal dr. Lovrenc Lipej.

29. maj. | Novice

Teden ljubiteljske kulture: strokovni posvet Lutke v pedagogiki

Center mladih Koper, 1. 6. 2023, ob 13.30.

icon arrow more

Dogodki

Ni aktualnih dogodkov.

icon arrow more