Študentski svet

Študentski svet UP PEF ima v študijskem letu 2023/2024 naslednjo sestavo:  

 • Katja Krč (predsednica),
 • Blaž Hrovat,
 • Anže Modrič,
 • Gašper Perc,
 • Eli Čigon,
 • Tjaša Kelec,
 • Alja Polanec,
 • Sara Zupan,
 • Gaber Krč,
 • Nika Ravnohrib,
 • Andrijana Vesovska.

Tajnik Študenskega sveta UP PEF je Blaž Hrovat.

Kontakt FB: Študentski svet UP PEF Soba študentskega sveta: v prostorih bivšega referata FM (nasproti knjižnice UP PEF in UP FM)

Študentski svet je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu z določili Statuta Univerze na Primorskem in v skladu s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet Univerze na Primorskem uredi delovanje študentskih svetov članic univerze. 

Študentski svet fakultete ima najmanj 9 in največ 15 članov. Sestavljajo ga študentje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki jih v posameznem študijskem letu izvaja fakulteta. Pri tem se upošteva tudi izvajanje študijskih programov na dislociranih enotah in izvajanje izrednega študija. Sestava študentskega sveta mora v posameznem študijskem letu zagotavljati proporcionalno zastopanje vseh skupin študentov, določi pa jo dekan fakultete ob razpisu volitev v študentski svet v posameznem študijskem letu. 

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. S prenehanjem statusa študenta preneha tudi članstvo v študentskem svetu fakultete. Član študentskega sveta, ki ni absolvent, je lahko ponovno izvoljen. 

Način volitev članov študentskega sveta in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet Univerze na Primorskem. 

Študentski svet ima predsednika in namestnika predsednika. 

Študentski svet fakultete v okviru svoje pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;na podlagi študentske ankete daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev;oblikuje mnenja študentov za Študentski svet Univerze na Primorskem in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete;oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. 

Če mnenje, ki ga je dal študentski svet fakultete v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet. 

Študentski svet fakultete lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme študentski svet univerze, potrdi pa senat univerze, s katerim se uredi delovanje študentskega sveta univerze in študentskih svetov članic univerze. 

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje organov oziroma delovnih teles fakultete.


icon open book

Novice

12. apr. | Novice

Teden Alumni UP 2024 bo potekal od 15. do 19. aprila

Vljudno vas vabimo na Teden Alumni UP 2024, ki bo potekal od 15. do 19. aprila na Univerzi na Primorskem. Zvrstile se bodo številne zanimive aktivnosti, kot so druženja, tematska predavanja in orientacijski tek po prelepem mestu Koper. Vsak dan bo posvečen edni temi: Digitalni ponedeljek, Torek zdravja, trajnostna sreda, Alumni MeetUP (podelitev nagrad in priznanj, navdihujoč gost in druženje) in Zabavni petek. Samo za vas imamo načrtovan izjemno izbiro dogodkov.

11. apr. | Novice

50 let PEF - Intervju: Orijana Gregorič ima najdaljši staž na univerzi

50. obletnico Pedagoške fakultete v Kopru želimo obeležiti tudi s spomini in z vpogledi zaposlenih, študentov ter ostalih, ki so (bili) povezani s fakulteto. Vabljeni k branju prvega intervjuja.

10. apr. | Novice

Obeležili smo teden vode

Od 22. do 29. marca 2029 je na UP PEF potekal Teden vode

icon arrow more

Dogodki