Študentski svet

Študentski svet UP PEF ima v študijskem letu 2021/2022 naslednjo sestavo:  

 • Maja Humski (predsednica),
 • Rok Žerdin (namestnik predsednice),
 • Gaber Krč,
 • Katja Krč,
 • Lea Lisjak.
 • Gašper Perc,
 • Teja Perčič,
 • Nika Ravnohrib,
 • Andrijana Vesovska,
 • Lavra Videčnik,
 • Krista Sedej,
 • Lana Sertič.

Tajnica Študentksega sveta UP PEF je Maruša Pipan.


Kontakt FB: Študentski svet UP PEF
Soba študentskega sveta: v prostorih bivšega referata FM (nasproti knjižnice UP PEF in UP PFM)


Študentski svet je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu z določili Statuta Univerze na Primorskem in v skladu s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet Univerze na Primorskem uredi delovanje študentskih svetov članic univerze. 

Študentski svet fakultete ima najmanj 9 in največ 15 članov. Sestavljajo ga študentje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki jih v posameznem študijskem letu izvaja fakulteta. Pri tem se upošteva tudi izvajanje študijskih programov na dislociranih enotah in izvajanje izrednega študija. Sestava študentskega sveta mora v posameznem študijskem letu zagotavljati proporcionalno zastopanje vseh skupin študentov, določi pa jo dekan fakultete ob razpisu volitev v študentski svet v posameznem študijskem letu. 

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. S prenehanjem statusa študenta preneha tudi članstvo v študentskem svetu fakultete. Član študentskega sveta, ki ni absolvent, je lahko ponovno izvoljen. 

Način volitev članov študentskega sveta in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet Univerze na Primorskem. 

Študentski svet ima predsednika in namestnika predsednika. 

Študentski svet fakultete v okviru svoje pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
 • na podlagi študentske ankete daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
 • oblikuje mnenja študentov za Študentski svet Univerze na Primorskem in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete;
 • oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. 

Če mnenje, ki ga je dal študentski svet fakultete v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet. 

Študentski svet fakultete lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme študentski svet univerze, potrdi pa senat univerze, s katerim se uredi delovanje študentskega sveta univerze in študentskih svetov članic univerze. 

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje organov oziroma delovnih teles fakultete.

icon open book

Novice

16. nov. | Novice

Prva EKO fakulteta na Univerzi na Primorskem

V atriju Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je danes zaplapola zelena zastava EKO šole. Gre za edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje. Podpis EKO listine, ki je zadnji od sedmih korakov do naziva EKOšola, ponazarja zavezo, da se bodo vsi, ki študirajo oz. delajo na fakulteti, ravnali kar se da EKO .

16. nov. | Novice

Za naj prostovoljko nominirana tudi sodelavka Danijela Horvat Samardžija

Pred kratkim je v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega potekala prireditev Naj prostovoljec Mestne občine Koper 2022. Občina se je skupaj z Združenjem za promocijo prostovoljstva Slovenska filantropija zahvalila vsem prostovoljcem za njihovo delo. Med nominiranci je bila tudi sodelavka, višja predavateljica Danijela Horvat Samardžija, ki trenutno vabi k izdelovanju voščilnic, ki jih lahko prinesete v atrij fakultete.

15. nov. | Novice

Matjaž Juhart je prejel Jabolko navdiha

Jabolko navdiha je priznanje, ki ga posameznikom, skupinam ali projektom od leta 2013 podeljuje Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Sinoči ga je prejel Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in predavatelj na naši fakulteti ter idejni oče vpisa slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.

icon arrow more

Dogodki