Študentski svet

Študentski svet UP PEF ima v študijskem letu 2022/2023 naslednjo sestavo:  

 • Maja Humski (predsednica),
 • Gaber Krč,
 • Katja Krč,
 • Petra Frelih,
 • Alja Polanec,
 • Nika Ravnohrib,
 • Andrijana Vesovska,
 • Saška Pavlović,
 • Eli Čigon,
 • Maša Bizjak,
 • Lana Sertič,
 • Lavra Videčnik.

Tajnica Študenskega sveta UP PEF je Katja Krč.


Kontakt FB: Študentski svet UP PEF
Soba študentskega sveta: v prostorih bivšega referata FM (nasproti knjižnice UP PEF in UP PFM)


Študentski svet je organ študentov fakultete, ki deluje v skladu z določili Statuta Univerze na Primorskem in v skladu s splošnim aktom univerze, s katerim Študentski svet Univerze na Primorskem uredi delovanje študentskih svetov članic univerze. 

Študentski svet fakultete ima najmanj 9 in največ 15 članov. Sestavljajo ga študentje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, ki jih v posameznem študijskem letu izvaja fakulteta. Pri tem se upošteva tudi izvajanje študijskih programov na dislociranih enotah in izvajanje izrednega študija. Sestava študentskega sveta mora v posameznem študijskem letu zagotavljati proporcionalno zastopanje vseh skupin študentov, določi pa jo dekan fakultete ob razpisu volitev v študentski svet v posameznem študijskem letu. 

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. S prenehanjem statusa študenta preneha tudi članstvo v študentskem svetu fakultete. Član študentskega sveta, ki ni absolvent, je lahko ponovno izvoljen. 

Način volitev članov študentskega sveta in njihovo delovanje določi poseben akt, ki ga sprejme Študentski svet Univerze na Primorskem. 

Študentski svet ima predsednika in namestnika predsednika. 

Študentski svet fakultete v okviru svoje pristojnosti:

 • razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
 • na podlagi študentske ankete daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
 • oblikuje mnenja študentov za Študentski svet Univerze na Primorskem in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete;
 • oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. 

Če mnenje, ki ga je dal študentski svet fakultete v zadevah iz svoje pristojnosti, ni bilo upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ fakultete na prvi naslednji seji zadevo ponovno obravnava, o njej odloči in o svojih stališčih obvesti študentski svet. 

Študentski svet fakultete lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme študentski svet univerze, potrdi pa senat univerze, s katerim se uredi delovanje študentskega sveta univerze in študentskih svetov članic univerze. 

Sodelovanje študentov v drugih organih fakultete je omogočeno pri delu vseh organov s članstvom ali vabljenjem na seje organov oziroma delovnih teles fakultete.

icon open book

Novice

5. dec. | Novice

Atrij UP PEF: Hladilnik toplega srca

Radio Capris organizira že tradicionalno akcijo Hladilnik dobrega srca, s katero pomagajo družinam v stiki (v obalno-kraški regiji). Sodelovanje UP in Radia Capris uspešno poteka že vrsto let, z njimi smo posebno povezani na dogodkih za študente (Orientation days in ŠtartUP), akcija pa povezuje širšo skupnost, zato smo se odzvali vabilu k sodelovanju v akciji.

5. dec. | Novice

Učilnica za življenje: Usposabljanje za učitelje ter študente pedagoških smeri

Z veseljem vas vabimo na večdnevno usposabljanje za učitelje srednjih in osnovnih šol ter študente pedagoških smeri, ki si želijo izkusiti tehnike facilitacije in poglobljeno razmisliti o trajnosti.

4. dec. | Novice

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem dosegla nov razvojni mejnik na področju visokošolske didaktike

V petek, 1. decembra 2023, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem potekali trije dogodki s področja visokošolske didaktike.

icon arrow more

Dogodki