Inavgurirana redna profesorica in profesor UP

datum: 16.03.2023

kategorija: Novice

Na slovesnosti v Armeriji Univerze na Primorskem je v torek, 14. marca 2023, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefko Miklavič ob dekanji UP Pedagoške fakultete, prof. dr. Mari Cotič, na inavguraciji izročil odločbe o izvolitvi v naziv dvema novima rednima profesorjema Univerze na Primorskem, dr. Darju Zuljanu in dr. Petri Dolenc.

Dr. Darjo Zuljan, redni profesor za področje Didaktika tehnike in tehnologije

Darjo Zuljan je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani leta 1988 diplomiral, leta 1991 magistriral in leta 1998 doktoriral. Od leta 1988 do leta 2007 je bil zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, najprej kot mladi raziskovalec, kasneje kot asistent. Od leta 2007 do leta 2009 je bil redno zaposlen na Inštitutu za varilstvo v Ljubljani. Od leta 2009 dalje je redno zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in delno na Inštitutu za varilstvo v Ljubljani.  

Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v okviru dodiplomskih in podiplomskih programov ter programa Pedagoško andragoško izobraževanje poučuje predmete Didaktika tehnike in tehnologije, Tehnične dejavnosti, Izbrana poglavja iz tehničnih dejavnosti ter Tehnika in tehnologija kot podpora inkluziji. 

Na Inštitutu za varilstvo v Ljubljani je bil šest let vodja Izobraževalnega centra nedestruktivnih preiskav. Je predsednik upravnega odbora ANB (Authorized National Board under the authority of the IIW – International Institute of Welding).  

Je soavtor patenta štev. 22695 (2009) - Postopek obdelave digitalnih posnetkov nedestruktivnih preiskav, ki ga izdaja Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije. Je tudi nosilec mednarodnih certifikatov št.:364/08/I za kontrolorja: vizualne preiskave VT (level III), ultrazvočne preiskave UT (level III) in penetrantske preiskave PT (level III), po standardu EN ISO 9712.  

Dr. Darjo Zuljan je v soavtorstvu objavil 29 izvirnih znanstvenih člankov, od tega je prvi ali vodilni avtor pri 25 člankih, s skupnim številom čistih citatov 38. Ima 12 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografskih publikacijah ter 2 znanstveni monografiji. Sodeloval je v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih ter bil vodja uspešno zaključenega mednarodnega projekta Certification of Welding Coordinators Related with Lifelong Learning Programme.  

Za študente - bodoče pedagoške delavce - je pripravil različna gradiva in univerzitetni učbenik Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja. Bil je mentor ali somentor pri 150 magistrskih in diplomskih delih ter pri enem doktoratu, ki je bil nagrajen z univerzitetno nagrado "Srečko Kosovel". Leta 2015 je prejel priznanje Univerze na Primorskem Za pedagoško odličnost. 

Dr. Petra Dolenc, redna profesorica za področje Psihologija razvoja in učenja

Petra Dolenc je rojena leta 1973 v Kopru. Leta 1998 je diplomirala, leta 2002 magistrirala in leta 2012 doktorirala s področja psiholoških znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med letoma 1998 in 2003 je kot psihologinja opravljala šolsko svetovalno delo v različnih osnovnih šolah. Od leta 2004 je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, najprej kot asistentka, nato kot docentka in izredna profesorica za področje psihologija razvoja in učenja.  

V okviru dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na UP PEF poučuje predmete Razvojna psihologija, Pedagoška psihologija, Psihologija osebnosti, Razvojno-psihološki vidiki zgodnjega učenja in Izbrane vsebine pozitivne psihologije v edukaciji. Sodeluje pri izvedbi psiholoških predmetov na nekaterih študijskih programih Fakultete za vede o zdravju in Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. V preteklosti je pedagoško delovala tudi na Univerzi v Trstu. Bila je mentorica oz. somentorica pri 49 zaključnih delih študentov prve ali druge stopnje, med temi dvema študentkama, ki sta za svoje zaključno delo prejeli študentsko nagrado UP PEF. Bila je mentorica eni doktorski disertaciji, trenutno pa mentorira dvema doktorskima študentkama.   

Raziskovalno se usmerja v preučevanje pomena različnih psihosocialnih in čustveno-osebnostnih dejavnikov razvoja in učenja pri otrocih in mladostnikih. Posveča se tudi preučevanju psiholoških vidikov telesne aktivnosti, predvsem odnosu med telesno vadbo in duševnim zdravjem ter psihološkim blagostanjem otrok in mladostnikov ter odraslih. Sodelovala je v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih in programih. Trenutno je članica interne raziskovalne programske skupine UP: Sinergija med zdravjem, delom in izobraževanjem, v preteklosti pa je delovala v raziskovalnem programu Kineziologija za kakovost življenja.  

Ugotovitve svojega raziskovalnega dela objavlja v znanstvenih revijah in monografijah s področja psihologije, izobraževanja in zdravja oziroma predstavlja na različnih domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah. Do sedaj je objavila 32 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, od tega 30 kot prva ali vodilna avtorica. Objavila je znanstveno monografijo z naslovom Telesna samopodoba in gibalna/športna aktivnost otrok in mladostnikov. Mednarodno odmevnost izkazuje s citati v WoS/Scopus in članstvom v Evropski zvezi za psihologijo osebnosti (European Association of Personality Psychology). Deluje kot članica uredniškega sveta Psiholoških obzorij, znanstvene revije Društva psihologov Slovenije. Kot recenzentka sodeluje v različnih mednarodno odmevnih znanstvenih revijah. 

Inavguracija.jpg

Inavguracija1.jpg

Inavguracija2.jpg