Dr. Sonja Rutar prejemnica Nagrade RS za izjemne dosežke na področju visokega šolstva za leto 2022

datum: 06.10.2022

kategorija: Novice

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo od leta 1966, ko so se imenovale Žagarjeve nagrade, od leta 1994 pa imajo zdajšnje ime. Gre za najvišje državne nagrade na področju šolstva, ki se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Letošnjo Nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva je na slovesnosti 5. oktobra 2022 prejela dr. Sonja Rutar, visokošolska učiteljica in raziskovalka, prodekanja za kakovost in razvoj na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Izr. prof. dr. Sonja Rutar je univerzitetni dodiplomski študij pedagogike in sociologije kulture zaključila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1993, podiplomski magistrski študij s področja pedagogike pa leta 2003. Doktorski študij s področja pedagogike je zaključila leta 2012, na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno se ukvarja z zagotavljanjem participacije in inkluzije v vzgoji in izobraževanju. Strokovno je delovala najprej na področju predšolske vzgoje Sodelovala je pri razvoju mednarodnih standardov, načel in kazalnikov kakovosti ter certifikacijskega sistema na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter v mednarodnem projektu, v okviru katerega je prvič v slovenskem prostoru potekalo prizadevanje za sistematično in medresorsko podprto vključevanje romskih otrok v redne oddelke vrtcev in šol.

Na področju visokošolskega izobraževanja si je tudi kot prorektorica Univerze na Primorskem (mandat 2015-2019) prizadevala, da je bilo načelo participacije vseh udeležencev v procesu visokošolskega izobraževanja uvedeno v samoevalvacijske postopke in protokole programske samoevalvacije Univerze na Primorskem. Je soavtorica in izvajalka programa visokošolske didaktike, ki jo je povezala tudi z internacionalizacijo visokega šolstva. Ob tem si je prizadevala za uspešno vključevanje tujih študentov v visokošolsko izobraževanje. S sodelavci je razvila protokol vključevanja študentov s posebnimi potrebami v visokošolsko izobraževanje.

Za pedagoško, razvojno in raziskovalno delovanje dr. Sonje Rutar je značilno, da izhaja iz prepoznavanja aktualnih razmer in situacij, ki imajo dolgoročne in strateške razsežnosti. Pri razvoju in uvajanju rešitev sodeluje z najširšim krogom sodelavcev in deležnikov.

Dr. Sonji Rutar ob prejemu nagrade čestitamo in ji želimo veliko uspehov še naprej!

Nagrada_Sonja_Rutar.jpg


Sonja_Rutar.jpgIzpostavljeni dosežki nagrajenke:

Njena spoznanja na področju razvojno-raziskovalnega delovanja so že od začetka zaposlitve na Univerzi na Primorskem (2003) predstavljala eno izmed teoretičnih izhodišč pri prenovi in razvoju novih študijskih programov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Od leta 2004 je mednarodno certificirana visokošolska učiteljica in izvajalka Aktivnega učenja in kritičnega mišljenja v visokošolskem izobraževanju pri International Reading Association. Je soavtorica in izvajalka visokošolske didaktike na Univerzi na Primorskem od leta 2010. S tem je postala Univerza na Primorskem tudi prva univerza v Sloveniji, ki ima kot pogoj za izvolitev v pedagoške nazive zaključeno pedagoško-andragoško uposabljanje.

Sodelovala je pri razvoju tutorskega sistema na Univerzi na Primorskem (od leta 2007‒2010) ter pri razvoju praktičnega usposabljanja. Je soavtorica protokola vključevanja študentov s posebnimi potrebami v visokošolsko izobraževanje.

S prizadevanjem za razvoj visokošolske didaktike in kakovosti v visokošolskem izobraževanju je povezano tudi njeno delo pri organizaciji nacionalnih in mednarodnih konferenc.

V okviru nacionalnega projekta Internacionalizacija visokega šolstva (2017) je razvijala pristope zagotavljanja uspešnega vključevanja tujih študentov v visokošolsko izobraževanje. Z namenom diseminacije teh pristopov je leta 2017 predsedovala konferenci Perspektive internacionalizacije visokega šolstva in uredila znanstveno monografijo z naslovom Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu.

Z organizacijo in predsedovanjem konferenci Prehodi kot povezovanje različnih okolij in stopenj izobraževanja (2021) je opozorila na probleme različnih prehodov v izobraževanju. V slovenskem prostoru je bila s tem prvič istočasno namenjena pozornost prehodom na vseh stopnjah izobraževanja in še posebej prehodom dijakov na visokošolsko raven. V podporo razvoju konceptov in zagotavljanju ustreznih praks je s kolegi uredila tudi znanstveno monografijo z naslovom Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih. 

S sklepom ministra je bila imenovana v Delovno skupino za pripravo dokumentov v zvezi z delom s študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom (2019) ter Posvetovalno telo za državljanske in socialne kompetence (2019). S sklepom Vlade RS pa je bila imenovana v Nacionalni svet za bralno pismenost (2021). Od leta 2021 je predsedica Sveta za kakovost in evalvacije.

Je članica programskega odbora nacionalne konference z naslovom Vključevanje, inkluzivnost in pravilnost v vzgoji in izobraževanju, ki je potekala 27. in 28. septembra 2022 na Brdu pri Kranju. Namen konference je predvsem prispevati k razvoju inkluzivnosti in pravičnosti v vzgoji in izobraževanju.

V projektu Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (1. 10. 2018–30. 9. 2022) je članica projektnega sveta.  Deluje z namenom zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. Na nacionalni ravni, mednarodno priznano, projekt prispeva k zagotavljanju pedagoške usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Vključena je v projekt SKUM- Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (18. 8. 2017 do 30. 6. 2022), katerega cilj je proučiti omogočanje stikov  otrok/mladostnikov z vrhunskimi umetniškimi izkušnjami ter razvijati didaktične pristope in nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi ter pri tem vključiti tudi manj uveljavljena področja umetnosti.

Izhajajoč iz izkušenj pandemije COVID-19, je bil v sodelovanju z univerzami iz Litve, Estonije in Nemčije pridobljen mednarodni Erasmus+ projekt Developing Teachers' Skills to Educate Pre-School Children with and Through Digital Technologies (1. 3. 2021-28. 2. 2023), ki bo prispeval k razvoju digitalnih kompetenc vzgojiteljev in bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok za poučevanje z in skozi digitalno tehnologijo.

Sodeluje v temeljnem projektu ARRS Vključenost v predšolsko izobraževanje: dejavnik zagotavljanja enakih možnosti za razvoj posameznika in družbe ter vseživljenjsko učenje (2021-2024), katerega namen je proučevati dejavnike, ki vplivajo na vključevanje oziroma nevključevanje predšolskih otrok v organizirano predšolsko vzgojo in v projektu ARRS - Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji (2019-2022), katerega namen je proučiti ustreznost prijavno-vpisnega postopka za vpis na visokošolske zavode z vidika zagotavljanja možnosti razvoja potencialov posameznikov, ki se vključujejo v visokošolsko izobraževanje.

Od leta 2020- 2022 je vključena v mednarodni projekt OECD Labour Market Relevance and Outcomes of Higher Education Partnership Initiative (LMRO-PI), v okviru katerega je imela tudi vabljeni predavanji s področja omogočanja in zagotavljanja uspešnega zaključevanja študija študentov, ki prekinejo študij za daljše obdobje in s področja visokošolske didaktike na Univerzi na Primorskem.

V letu 2022 je bila povabljena, da v okviru doktorskega študija na Univerzi v Helsinkih predstavi etične razsežnosti raziskovanja in implementacijo otrokovih pravic - Ethical considerations in research and child’s rights implementation.

Leta 2009 ji je za njen dolgoletni prispevek za zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do kakovostne predšolske vzgoje in izobraževanja za vsakega otroka, mednarodno združenje International Step by Step Association podelilo Certificate of Appreciation.

Je prejemnica Zlate plakete Univerze na Primorskem za leto 2019.

icon open book

Dogodki