Študijski programi za izpopolnjevanje

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Z zakoni ali podzakonskimi akti so ti programi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja.

UP PEF ponuja naslednje študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer:

  • Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,
  • Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,
  • Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine,
  • Pedagoško-andragoško izobraževanje.


Dodatna vprašanja
Kandidati lahko več informacij o študijskih programih za izpopolnjevanje dobijo osebno v Službi za izobraževanje UP PEF ter preko e-pošte na e-naslovu tina.vicic@pef.upr.si.

Urnike, cenik in obrazce najdete pod aktualnimi informacijami Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.
 

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (IZP PV)

Vsebinska izhodišča in struktura programa temeljijo na vsebinah in načinih izvedbe študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja. Program traja predvidoma eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), od tega je 17 ECTS namenjenih praktičnemu usposabljanju oziroma pedagoški praksi.Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje je program za izpopolnjevanje, ki omogoča diplomantom programov, ki izobražujejo za učitelje ter diplomantom drugih sorodnih študijskih programov, pridobiti kvalifikacije za zaposlitev v vrtcu.

Po končanem študiju prejme udeleženec javno listino, s katero dokazuje ustrezne kvalifikacije za zaposlitev na delovnem mestu vzgojitelja.

V okviru programa si udeleženci razvijajo kompetence na področjih izvajanja kurikula za vrtce s poudarkom na poznavanju otrokovega razvoja in dejavnikov vplivanja, komunikacije z otroki in odraslimi, sodelovanja s starši, načrtovanja lastnega profesionalnega razvoja in vseživljenjskega učenja ter uporabe sodobne tehnologije.

Program izpopolnjevanja vključuje obvezne predmete, en izbirni predmet in obvezno pedagoško usposabljanje.

Program za študijsko leto 2021/2022 ni razpisan.
 

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine (IZP ANJ)

Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.


Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Program za študijsko leto 2021/2022 ni razpisan.


Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine (IZP ITA)

Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Program za študijsko leto 2021/2022 ni razpisan.

 

Program za izpopolnjevanje: Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)


Pedagoško-andragoško izobraževanje je izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah.

Program traja eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

 

Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja - obrazec (za kandidate, ki so študij zaključili v tujini).